Jak rozliczać koszty szkolenia pracowników?

Posted on 21 lutego 201424 marca 2015Categories księgowość, kształcenie dorosłychTags , , ,

Aby pracownik przynosił zyski firmie, w której pracuje, powinien na bieżąco podnosić swoje umiejętności i kompetencje. Niewątpliwie bardzo istotne jest doświadczenie, które nabywa z biegiem lat, jednak w wielu zawodach niezbędne są również specjalistyczne kursy i szkolenia. W jaki sposób rozliczać wydatki związane z dokształcaniem naszych pracowników?

 

Koszt szkolenia kosztem podatkowym

Aby móc uznać dany wydatek jako koszt uzyskania przychodów, musi on zostać poniesiony w celu uzyskania przychodu lub utrzymania bądź też zabezpieczenia jego źródła. Równocześnie, nie może znajdować się na liście wydatków nie stanowiących kosztów, wskazanych w art. 23 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawców do wspierania swoich pracowników w kwestii podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jednak pojęcie to, zgodnie z art. 1031 § 1 K.p., ma szeroki zakres – oznacza zdobywanie albo uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności przez pracownika. Proces ten ma się odbywać z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

W art. 103(3) Kodeksu Pracy wskazano również, iż pracodawca ma prawo przyznać pracownikowi, który podnosi swoje kwalifikacje, dodatkowe świadczenia – a zwłaszcza pokryć opłaty za kształcenie, podręczniki, przejazd i zakwaterowanie. Jednak przy zaliczaniu wydatków na podnoszenie kwalifikacji pracowników do kosztów podatkowych należy wykazać, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy przedmiotem szkolenia a obowiązkami służbowymi pracownika wynikającymi z umowy o pracę, a także z rodzaju i charakteru prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności. Jeżeli można wykazać taki związek, to nie ma powodu, aby nie uznać, że wydatki na ten cel są dla firmy kosztami podatkowymi.

Szkolenie jako przychód pracownika

Skoro wydatki na szkolenia pracowników mogą zostać zaliczone do kosztów przedsiębiorcy, w jakimś miejscu powinien również pojawić się przychód. Jeśli pracodawca opłaci podwładnemu kurs lub szkolenie podnoszące jego kwalifikacje zawodowe – po stronie pracownika powstanie przychód.

W zdecydowanej większości przypadków ten przychód nie będzie podlegał opodatkowaniu. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 90 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolniona z obowiązku podatkowego jest bowiem wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Żegnajcie rachunki, witajcie faktury

Posted on 6 lutego 201430 maja 2016Categories księgowość, VATTags , ,

Na przestrzeni lat przyzwyczailiśmy się do tego, że czynni VAT-owcy wystawiają faktury VAT, natomiast tzw. nievatowcy (podatnicy zwolnieni z VAT) – rachunki. Jednak od 1 stycznia 2014 r. wszyscy przedsiębiorcy są upoważnieni do wystawiania faktur, bez względu na to, czy są zwolnieni z VAT, czy też nie.

Jak sytuacja wyglądała w 2013 r.?

Możliwość wystawiania faktur przez podmioty zwolnione z podatku VAT istniała już w ubiegłym roku, jednak pod warunkiem zarejestrowania w US jako podatnik zwolniony.

Czy nievatowiec musi wystawiać dokument sprzedaży?

Nie – obowiązek ten posiada jedynie wówczas, jeśli klient wyrazi takie życzenie. Od 1 stycznia brak obowiązku wystawienia faktury został rozszerzony na czynnych płatników VAT, którzy wykonują czynności zwolnione z podatku.

Jak powinna wyglądać faktura nievatowca?

Jeżeli faktura dotyczy sprzedaży zwolnionej podmiotowo, na podstawie limitu 150 tys. zł rocznie, musi zawierać:

  • datę i numer,
  • imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy towarów/usług oraz ich adresy,
  • nazwę (rodzaj) towaru/usługi, a także jednostkę i ilość (liczbę) towarów lub zakres wykonanych usług,
  • jednostkową cenę towaru/usługi oraz kwotę należności ogółem.

Jeżeli faktura dotyczy sprzedaży zwolnionej przedmiotowo, musi zawierać dodatkowo podstawę zwolnienia z VAT (np. w formie odniesienia do konkretnego artykułu ustawy o VAT).

Oznacza to, iż nawet jeśli dokument sprzedaży zostanie zatytułowany (tak jak dotychczas) jako „rachunek”, a nie „faktura”, nie będzie to miało znaczenia z punktu widzenia przepisów. Tytuł nie jest bowiem obowiązkowym elementem faktury.

Wystawianie faktur zbiorczych

Posted on 18 marca 201318 marca 2013Categories księgowość, VAT   Leave a comment on Wystawianie faktur zbiorczych

Obecnie istniej możliwość dokumentowania sprzedaży na 2 różne sposoby:

Pierwszy sposób to tradycyjne wystawianie faktury dla każdej pojedynczej transakcji sprzedaży usług lub towarów. W aktualnym stanie przepisów o VAT w 2013r w dalszym ciągu istnieje obowiązek wystawiania takich faktur w terminie do 7 dni od wykonania usługi lub dostawy towarów.

Drugi sposób to wystawianie miesięcznych faktur zbiorczych. Zgodnie z nowymi przepisami o VAT możemy wystawić jedną fakturę zbiorczą obejmującą wszystkie zrealizowane dostawy lub wykonane usługi na rzecz tego samego podmiotu w danym miesiącu. Faktura zbiorcza powinna być wystawiona do końca danego miesiąca.

W 2013 roku na fakturze zamiast daty sprzedaży należy podawać datę wykonania usługi lub datę dostawy. W fakturze pojedynczej daty te się pokrywają, natomiast na fakturze zbiorczej podajemy datę wykonania ostatniej usługi lub datę ostatniej dostawy towaru w danym miesiącu. Obecnie organizowane szkolenia z księgowości są prowadzone z uwzględnieniem nowych przepisów o VAT.

Zasady rachunkowości w NGO

Posted on 6 marca 201324 marca 2015Categories księgowość, Wrocław Szkolenia

Zasady rachunkowości organizacji pozarządowych

Działanie organizacji pozarządowych zostało zagwarantowane  przepisami Konstytucji RP z 1997 r. W  Art. 12  Konstytucji zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych , organizacji społeczno-zawodowych, organizacji społeczno – zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich i innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.

Organizacje pozarządowe zostały zdefiniowane w art. 3 ust 2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie :

” Organizacjami pozarządowymi są: niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia ..,”

Stowarzyszenia i fundacje posiadają osobowość prawną, w związku z czym zobowiązane są do stosowania ustawy o rachunkowości, a tym samym do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Celem prowadzenia ksiąg rachunkowych jest rejestracja wydarzeń finansowych przy zachowaniu obowiązujących przepisów, której efektem jest przejrzysty obraz działalności i finansów organizacji.

Podstawowe akty prawne regulujące prowadzenie rachunkowości w organizacjach pozarządowych to:

–       Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości ( D.U. nr 121, poz.591 z późniejszymi zmianami),

–       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (D.U. nr 137, poz.1539)

–       Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 23 kwietnia 2003 r. (znowelizowana 22 stycznia 2010 r., Dz. U. Z 2010, Nr 234, poz.1536),

–       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r  w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (D. U. z 2004r  nr 285 poz. 2852)

Kwestie podatkowe regulują odrębne przepisy.

Organizacje pozarządowe są osobami prawnymi, co oznacza, że podlegają różnym obowiązkom prawnym, tak jak wszystkie inne podmioty. Organizacje nie są bezwarunkowo zwolnione z podatków. W prawie występują zapisy, które zwalniają organizacje z ich        płacenia, ale zwolnienia te działają w  określonych warunkach i  należy je rozważać oddzielnie dla każdego rodzaju podatku.

Są to między innymi:

-Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)

-Ustawa z dnia 26 lipca 1991r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z 2010 r. Nr 51, poz.307 z późn. zm. )

-Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535,  z późn. zm.),

-Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Samodzielny Księgowy

Posted on 20 kwietnia 201120 kwietnia 2011Categories księgowość, Wrocław Szkolenia   Leave a comment on Samodzielny Księgowy

Samodzielny Księgowy

Samodzielny Księgowy odpowiedzialny jest za kompleksową kontrolę jednego lub większej liczby obszarów księgowości, wśród których znajdują się m.in. księgowanie zakupów i sprzedaży, transakcje wewnątrzwspólnotowe , import i eksport, środki trwałe, należności i zobowiązania, podatki, zestawienia. Zakres i rodzaj odpowiedzialności samodzielnego księgowego zależy od wielkości i specyfiki branży, w której działa firma.

Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się szkolenia z księgowości obejmujące przekrojowo zagadnienia, z którymi stykają się księgowi w realnej pracy w działach rachunkowych współczesnych polskich przedsiębiorstw.   Jest to wynikiem rosnącego popytu na rynku pracy na wykwalifikowanych i wszechstronnie wykształconych księgowych potrafiących przejąć odpowiedzialność za rachunkowość całości lub wyodrębnionej części operacji biznesowych firmy. Popularną formą kształcenia jest trzystopniowy kurs księgowości adresowany do osób, które chcą  nabyć praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie pracy na stanowiskach samodzielnych w księgowości lub  pracujące na stanowiskach samodzielnych księgowych pragnące doskonalić swoje kompetencje w zakresie prowadzenia samodzielnej księgowości

Na szkoleniu „Samodzielny księgowy”:
– poznasz zasady  rachunkowości wg obowiązujących przepisów
– nauczysz się prowadzić ewidencję aktywów firmy i poznasz źródła ich finansowania
– nauczysz się ustalać wynik finansowy, analizować bilans i przygotować sprawozdania finansowe
– dowiesz się, jak poprawnie rozliczać podatki firmy, przeprowadzać analizę majątku, a także rachunek zysków i strat,

– jak prowadzić księgi handlowe w programie Symfonia oraz Optima.

Dla osób zarejestrowanych w Urzędach Pracy prowadzone są także przez firmę Prominet bezpłatne kursy księgowości komputerowej finansowane ze środków Urzędu Pracy.