Zatrudnianie studenta na umowę zlecenia

Studenci to dla wielu firm idealni kandydaci na stanowiska nie wymagające doświadczenia. Po pierwsze – ze względu na stosunkowo niewielkie kwalifikacje, może otrzymywać niższe wynagrodzenie. Po drugie natomiast – jego pensja zazwyczaj nie jest obarczona składkami na ubezpieczenie społeczne, dzięki czemu zmniejszają się koszty ponoszone przez pracodawcę

Czym jest umowa zlecenie?

Jak wszystkie umowy cywilnoprawne, umowa zlecenia regulowana jest przez Kodeks Cywilny. Polega ona na zobowiązaniu się zleceniobiorcy do wykonania określonej czynności prawnej na rzecz zleceniodawcy. W zamian za zrealizowanie zlecenia powinno zostać wypłacone wynagrodzenie, chyba że wykonawca zobowiązał się do darmowej pracy.

Opodatkowanie umowy zlecenia

Jeżeli kwota należności ustalona w umowie zlecenia nie przekracza 200 zł, naliczany jest od niej zryczałtowany podatek (18% przychodu). W tym przypadku przychodu nie pomniejsza się o koszty jego uzyskania.

Jeżeli natomiast ustalone wynagrodzenie przekracza 200 zł, płatnik pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. W tym przypadku przychód przed obliczaniem wspomnianej zaliczki pomniejszany jest o koszty jego uzyskania (zgodnie z art. 22 ust. 9 ustawy o PIT – zazwyczaj o 20% przychodu pomniejszonego o składki ZUS) oraz o potrącone w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne (jeśli występują). Od ustalonego w ten sposób dochodu płatnik pobiera zaliczkę liczoną według stawki 18% lub 32% (tylko na wniosek zleceniobiorcy)

Student zwolniony ze składek na ubezpieczenie społeczne

Od umów zlecenia zawieranych z uczniami oraz studentami, którzy nie ukończyli 26. roku życia, nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Składki mogą być płacone dobrowolnie, jednak mało który pracodawca zgodzi się na takie rozwiązanie – są one bowiem wnoszone solidarnie, zarówno przez zleceniobiorcę, jak i zleceniodawcę. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *