KURS INSTRUKTAŻOWY DLA KANDYDATÓW

NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU

 

WYMAGANIA:

–         Ukończone 18 lat

–         Wykształcenie – minimum średnie

 CZAS TRWANIA:

–         36 godzin

CO UMOŻLIWIA KURS :

–         Zdobycie uprawnień do wykonywania obowiązków wychowawcy (opiekuna) na koloniach, obozach, zimowiskach, półkoloniach zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

PROGRAM KURSU:

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:   – koordynacyjna rola władz oświatowych

– formy wypoczynku

– organizatorzy wypoczynku

– podstawy prawne i obowiązujące przepisy

2 godz.

Organizacja zajęć w placówce wypoczynku:  – rada wychowawców

– grupa jako zespół wychowawczy

– organizacja życia, rozkład dnia

– regulamin uczestnika

2 godz.

Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej:  – opracowanie planu wychowawczego grupy

– metody i formy realizacji planów wychowawczych

– dokumentacja wychowawcy

3 godz.

Obowiązki wychowawcy grupy

2 godz.

Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku:  – cele i zadania wychowania fizycznego

– masowa nauka pływania

– gry i zabawy ruchowe

– zajęcia z gier zespołowych

– lekkoatletyka

– olimpiady sportowe itp.

6 godz.

Turystyka i krajoznawstwo:  – cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej placówek wypoczynku

– organizacja wycieczek

– organizacja biwaków

– gry terenowe itp.

5 godz.

Zajęcia kulturalno-oświatowe:  Cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych:

– organizacja zajęć kulturalno-oświatowych

– elementy kulturalne zajęć w programie dnia

– gry i zabawy świetlicowe

– konkursy, wystawy, dyskusje

– śpiew, muzyka, zabawy ze śpiewem

– organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk

– prowadzenie kroniki

5 godz.

Zajęcia praktyczno-techniczne:
Cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych:
– formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych
– elementy kulturalne zajęć w programie dnia
– prace dekoracyjne i zdobnicze
– indywidualne zainteresowania uczestników
– rozwój zainteresowań uczestników 

2 godz.

Prace społecznie użyteczne:
Cele i zadania prac społecznie użytecznych:
– wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych
– elementy kulturalne zajęć w programie dnia
– prace w zakresie samoobsługi
– prace na rzecz placówki
– prace na rzecz środowiska 

2 godz.

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:
– przepisy dotyczące bezpieczeństwa
– przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku 

7 godz.