Szkolenie wstępne BHP dla pracowników branży IT

Kto podlega szkoleniu wstępnemu bhp?

Szkoleniu wstępnemu, składającemu się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego, podlegają:

  1. pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę
  2. studenci i uczniowie odbywający praktykę

Celem szkolenia jest zapoznanie nowego pracownika (praktykanta)

a)  z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy i w regulaminach pracy,
b) z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w  zakładzie pracy,
c) z podstawowymi przepisami ochrony p-poż
d) z zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej,
e)  z zakładem pracy.

Program szkolenia dla pracowników IT rozpoczynających pracę w firmie obejmuje:

1.  Istotę bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek  organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.

5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe  środki zapobiegawcze.

6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń  technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.

7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony  indywidualnej w odniesieniu do stanowisk pracy w IT

8. Porządek i czystość w miejscu pracy oraz higiena osobista pracownika oraz ich wpływ na  zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.

9. Zasady stosowania profilaktycznej opieki lekarskiej w odniesieniu do pracy w dziale IT.

10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie pożaru.

11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne bhp powinno być przeprowadzane stacjonarnie. Jednak zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Pracy z dn. 20.04.2020r., ze względu na trwanie zagrożenia epidemicznego lub w stanie epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, szkolenia wstępne bhp pracowników rozpoczynających pracę mogą zostać zorganizowane zdalnie, czyli w formie e-learningu, online oraz przez internet (samokształcenie kierowane).

Oferta

Oferujemy szkolenia wstępne dla pracowników IT prowadzone zdalnie na żywo przez inspektora bhp.

Inspektor BHP prowadzi wykład on-line z zakresu programu szkolenia, przekazuje materiały szkoleniowe, prowadzi rozmowę z uczestnikami, sprawdza wiedzę za pomocą testu on-line i omawia wyniki testu z uczestnikami.

Jak zapisać pracownika na zdalne szkolenie bhp?

Prosimy o kontakt telefoniczny lub email w celu ustalenia dogodnego terminu szkolenia.

Żeby zgłosić pracownika na szkolenie wystarczy jego e-mail, na który zostanie wysłane zaproszenie na szkolenie bhp w wybranym terminie. Nie trzeba instalować programu do spotkań zdalnych i nie trzeba się logować. Wystarczy przeglądarka internetowa.

Po szkoleniu wystawiamy zaświadczenia o ukończeniu szkoleń bhp w formie papierowej lub elektronicznej. Dokumenty przekazujemy zamawiającym szkolenia w uzgodniony sposób.

Zapraszamy do kontaktu pracodawców oraz biura rachunkowo-kadrowe.