Kurs Doradcy Personalnego

Kurs Doradcy Personalnego

CEL KURSU:
– wyposażenie w kluczowe kompetencje w zakresie doradztwa personalnego,
– tworzenie efektywnych procedur diagnozujących, rekrutujących i selekcjonujących pracowników,
– przygotowanie do wprowadzania zmian personalnych w firmie,
– nabywanie umiejętności doboru kadry w budowaniu stabilnej organizacji,
– tworzenie systemu oceny zawodowej pracowników,
– budowanie własnego wizerunku jako doradcy personalnego.
CZAS TRWANIA:
– 40 godzin
Kurs odbywa się 3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych od 17.00 do 20.00.
Uwaga! Najbliższa edycja kursu doradcy personalnego
rozpoczyna się 27. lutego 2017r

CO UMOŻLIWIA KURS:
– Uzyskanie kwalifikacji doradcy personalnego, potwierdzonych zaświadczeniem o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.
PROGRAM KURSU obejmuje m.in.:

1.Wyposażenie w kluczowe kompetencje w zakresie doradztwa personalnego,
·         Budowanie świadomości własnych kompetencji przydatnych w zawodzie doradcy ( komunikacja, inteligencja emocjonalna, asertywność, planowanie)
2.Tworzenie efektywnych procedur diagnozujących, rekrutujących i selekcjonujących pracowników,
·         Metody pozyskiwania pracowników
·         Etapy procesu rekrutacji
·         Struktura procesu rekrutacji
·         Podstawowe narzędzia rekrutacyjne
·         Rodzaje rozmowy rekrutacyjnej
3. Przygotowanie do wprowadzania zmian personalnych w firmie,
·         Development Centre jako narzędzie rozwoju pracowników
·         Struktura, etapy, korzyści z przeprowadzonego projektu
4. Nabywanie umiejętności doboru kadry w budowaniu stabilnej organizacji,
·         Kryteria i wyznaczniki doboru pracowników
·         Kultura organizacyjna a rozwój pracowników
5. Tworzenie systemu oceny zawodowej pracowników,
·         Informacja zwrotna jako narzędzie rozwoju pracowników
·         Rozmowa oceniająca – etapy, cele,  struktura.
6. Budowanie własnego wizerunku jako doradcy personalnego
·         Poszerzenie własnego warsztatu pracy o elementy wiedzy, umiejętności, wzbogacenie postawy.

Kurs prowadzony jest metodą aktywizującą uczestników.
Jest oparty na przykładach zbliżonych do rzeczywistych zadań służb personalnych w przedsiębiorstwach.