Kurs serwisanta komputerowego

Kurs serwisanta komputerowego


 

CEL KURSU:

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu serwisowania sprzętu komputerowego

 

CZAS TRWANIA i SPOSÓB REALIZACJI:

– Kurs trwa 40 godzin lekcyjnych, w tym 30 godzin zajęć praktycznych oraz 10 godzin zajęć teoretycznych

– Zajęcia prowadzone są metodą aktywizującą uczestnika poprzez wykonywanie ćwiczeń i samodzielne serwisowanie sprzętu komputerowego

 

CO UMOŻLIWIA KURS:

Uzyskanie kwalifikacji serwisanta komputerowego poświadczonych zaświadczeniem o ukończeniu kursu na druku M.E.N.

Zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2012 poz. 86)

 

PROGRAM KURSU:

1. Budowa komputera – urządzenia zewnętrzne i podzespoły
– omówienie podstawowych podzespołów
– czytanie dokumentacji technicznej
2. Podstawowe zasady montażu komputera
– dopasowanie odpowiednich podzespołów
– konfigurowanie płyty głównej
– montaż podzespołów
– czynności kończące montaż
3. Rozpoznanie konfliktów sprzętowych i ich usuwanie
– rozpoznanie konfliktów w nowych komputerach
– diagnostyka usterki montażowej
– usuwanie usterek montażowych
4. Zapoznanie z menu BIOS’u
5. Instalacja systemu operacyjnego
6. Serwisowanie systemu MS Windows

 

SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym wiadomości i umiejętności z poszczególnych zajęć edukacyjnych przewidzianych w programie nauczania