Kurs kadrowo-płacowy

Kurs kadrowo-płacowy 

Czas trwania i sposób jej organizacji:

Kurs obejmuje 44 godziny lekcyjne.

Zajęcia są realizowane od poniedziałku do środy w godzinach 17.00-20.00 – łącznie 11 spotkań szkoleniowych

Cena kursu wynosi 640 zł

Formy realizacji: wykłady, zajęcia ćwiczeniowe, zajęcia komputerowe.

Cele kształcenia:

Celem kursu jest zdobycie wiedzy z zakresu prawa pracy, naliczania wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS i US oraz obsługi programu Płatnik ZUS.

Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych:

KADRY

1. Ogólna charakterystyka prawa pracy

a)      źródła prawa pracy ( kodeks pracy i inne akty wykonawcze oraz dyrektywy)

b)     podstawowe zasady prawa pracy

c)    aktualne zmiany w prawie pracy

d)    Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem prawa pracy

2. Stosunek pracy i strony stosunku pracy

a)     pojecie ,cechy i powstanie stosunku pracy

b)     inne formy zatrudnienia

3. Umowa o pracę ze stosunku pracy i umowy cywilno – prawne

a)   składniki  i rodzaje umowy o pracę

b)    umowy cywilnoprawne  (dzieło , zlecenie)

4. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy

a)     obowiązki pracodawcy

b)     obowiązki pracownika

c)      równouprawnienie w zatrudnieniu

5. Rozwiązywanie umów o pracę

a)     tryb i podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę

b)     świadectwo pracy

6. Urlopy pracownicze i ich rodzaje

a)     Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego i wymiar urlopu

b)     Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych

c)      Zasady udzielania urlopu w niepełnym o wymiarze czasu pracy

d)     Urlop  zaległy , urlop na żądanie , okolicznościowe i urlop bezpłatny

7.  Szczególne uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa

8.  Czas pracy i jego rodzaje – normy i rozliczanie czasu pracy

a)     Definicja , wymiar i systemy czasu pracy

b)     Praca w godzinach nadliczbowych , niedziele i święta , w nocy

c)     Okresy odpoczynku

9. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej – teczka akt osobowych

według aktualnych przepisów

– praca z dokumentami – ćwiczenia

a)     Prowadzenie i kompletowanie dokumentacji pracowniczej ,

b)      Przechowywanie dokumentacji

c)     Zgłoszenie do ZUS  i wyrejestrowanie z ZUS – terminy, dokumenty

10. Zmiany w prawie pracy w 2018r.

PŁACE

1. Wynagrodzenie za pracę

 • pojęcie wynagrodzenia za pracę, składniki wynagrodzenia, zasady i warunki ich przyznania
 • obligatoryjne składniki wynagrodzenia
 • rodzaje płacy zasadniczej
 • fakultatywne składniki wynagrodzenia
 • powszechnie obowiązujące przepisy
 • układ zbiorowy pracy
 • regulamin wynagradzania
 • minimalne wynagrodzenie za pracę

2. Zasady naliczania składek ZUS

 • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
 • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • składniki wynagrodzeń nie podlegające składkom ZUS
 • roczne ograniczenie podstawy wymiaru składki emerytalnej i rentowej
 • obniżenie składki zdrowotnej do wysokości podatku

3. Dokumentacja zgłoszeniowa i rozliczeniowa ZUS

 • sporządzanie raportów rozliczeniowych

4. Zasady ustalania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

 • rozliczenia z Urzędem Skrabowym: miesięczne, roczne (PIT-4R, PIT-11, PIT-40)

5. Wynagrodzenie za czas choroby

 • wysokość i prawo do wynagrodzenia chorobowego
 • składniki wynagrodzeń uwzględniane w podstawie do świadczeń chorobowych
 • sposób ustalenia wynagrodzenia za czas choroby

6. Wynagrodzenie za czas urlopu

 • zasady naliczania urlopu i ekwiwalentu za urlop
 • składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie do wynagrodzenia za urlop
 • wyliczanie ekwiwalentu za urlop dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy

7. Ochrona wynagrodzenia za pracę

 • potrącenia z wynagrodzeń, rodzaje i wysokość potrąceń

8. Umowy cywilno-prawne

 • rodzaje umów
 • zasady podlegania składkom ZUS
 • koszty uzyskania przychodu z tytułu umów cywilno-prawnych
 • podatek zryczałtowany

9. Rodzaje umów zleceń i zasady podlegania składkom ZUS w świetle
przepisów w 2019r.

10.  Zmianie w prawie pracy w 2019r

Nauka programu PŁATNIK

Program Płatnik

Sposób sprawdzania efektów kształcenia:

Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym wiadomości i umiejętności z poszczególnych zajęć edukacyjnych przewidzianych w programie nauczania tego kursu.

Certyfikat ukończenia kursu:

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DzU poz.1632).