Ocena Ryzyka

Oferujemy Państwu wykonanie Oceny Ryzyka Zawodowego dla wszystkich stanowisk w firmie oraz sporządzenie pełnej dokumentacji.

Ocena ryzyka zawodowego jest jednym z najczęściej kontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Sanepid obowiązków pracodawców wynikających z przepisów BHP. Inspektorzy sprawdzają przede wszystkim , czy ocena jest sporządzona rzetelnie i czy zalecenia w niej zawarte są realizowane.

Zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 226, pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz zastosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Ponadto pracodawca jest zobowiązany poinformować o ryzyku zawodowym na stanowisku pracy każdego pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.

Identyfikowanie zagrożeń i ocenianie związanych z nimi zagrożeń opiera się na zasadach zdrowego rozsądku. Ocenę ryzyka przeprowadza się w możliwie najprostszy sposób.  Skłąda się na nią :

1)      Zebranie informacji potrzebnych do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego

2)      Identyfikacja zagrożeń. Określenie dla każdego stanowiska pracy, jakie występują na nim zagrożenia

3)      Oszacowanie ryzyka

4)      Określenie działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe

5)      Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego.

Oceny ryzyka winny być weryfikowane w odstępach czasu ustalonych przez zespół oceniający ryzyko.

Ocena ryzyka winna zostać wykonana w sposób uwzględniający kompleksowo wszystkie zagrożenia występujące na stanowisku pracy a w przypadku gdy zagrożenia te stwarzają ryzyko wypadku lub choroby pracodawca powinien podjąć działania zmierzające do ograniczenia tego ryzyka.

Ocenę ryzyka mogą prowadzić kompetentni pracownicy, specjaliści ds. BHP i eksperci zewnętrzni, przy czym zawsze odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka spoczywa na pracodawcy.

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego uwzględnia elementy określone w §39 a ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  tj. zawierają opis ocenianego stanowiska pracy, wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy, niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko oraz datę oceny i osobę, która ją przeprowadziła.