BHP

Usługi BHP

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, umożliwiającym powierzenie wykonywania zadań związanych z przestrzeganiem przepisów BHP osobom nie zatrudnionym w danym zakładzie pracy, zapewniamy profesjonalną obsługę firm i instytucji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sporządzanie ocen stanowisk pracy oraz ryzyka zawodowego

Zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy, pracodawca zobowiązany jest ocenić i w odpowiedni sposób udokumentować ryzyko zawodowe związane z zadaniami przypisanymi danemu stanowisku, a także zastosować środki profilaktyczne niezbędne do jego zmniejszenia oraz poinformować pracownika o potencjalnych zagrożeniach związanych z wykonywaniem przydzielonego mu zakresu obowiązków.

Oferujemy wykonanie oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk w firmie oraz sporządzenie pełnej dokumentacji, uwzględniającej wszystkie wymagane elementy, takie jak opis ocenianego stanowiska, wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy czy niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

Wstępne szkolenia BHP

Organizujemy wstępne szkolenia BHP, które powinna przejść każda osoba rozpoczynająca pracę czy praktykę w danej firmie. W ich trakcie przekazujemy informacje na temat:

  • podstawowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w Kodeksie Pracy, układach zbiorowych lub regulaminach pracy,
  • przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w danym zakładzie pracy,
  • zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Okresowe szkolenia BHP

Prowadzimy okresowe szkolenia BHP, podczas których przypominamy i aktualizujemy informacje z zakresu przepisów i zasad BHP związanych z pracą wykonywaną na danych stanowiskach, zagrożeń z nią związanych oraz metod ochrony przed nimi, a także postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Szkolenia okresowe regularnie powinny przechodzić następujące grupy pracowników:

  • osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści,
  • osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych,
  • osoby zatrudnione na stanowiskach inżynieryjno-technicznych,
  • pracownicy służby BHP i inne osoby wykonujące zadania tej służby,
  • osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy u Pracodawcy

Koordynujemy, nadzorujemy i prowadzimy działania związane z przestrzeganiem zasad BHP w przedsiębiorstwie oraz tworzeniem optymalnych warunków pracy.