Rozwój kompetencji lidera

Rozwój kompetencji lidera w zarządzaniu efektywnym i skutecznym zespołem pracowników 

KLUCZOWE CELE SZKOLENIA:

 Rozwój kompetencji zarządzania efektywnym I skutecznym zespołem pracowników.
 Doskonalenie umiejętności budowania autorytetu w relacjach z pracownikami
 Opanowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się i wpływania na podwładnych
 Doskonalenie umiejętności delegowania zadań oraz skutecznego motywowania podwładnych

PROGRAM:  

 Budowa i zarządzanie zespołem
 Typy osobowości pracowników wg Junga oraz instrukcja obsługi każdego z nich
 Struktura grupy i role grupowe
 Fazy życia i rozwoju skutecznego zespołu pracowników
 Rola jednostki w zespole
 Co decyduje o sukcesie zespołu – podstawowe narzędzia
 Czego unikać w kierowaniu zespołem – podstawowe zagrożenia
• Efektywność zespołu
• Decyzje zespołowe –zalety, wady
Fazy funkcjonowania i struktura efektywnego zespołu
 Czynniki i zasady budowania współpracy
 Jak dobierać zadania do ludzi?
 Normy zespołowe
Rola lidera zespołu
 Źródła siły przewodzenia innym i wywierania wpływu
 Sposoby budowania autorytetu
Organizacja efektywnej komunikacji w zespole
 Organizowanie i prowadzenie spotkań z pracownikami
 Techniki grupowego rozwiązywania problemów
Rozpoznawanie osobistych stylów zarządzania
 Omówienie stylów zarządzania
 Dostosowanie stylów zarządzania zespołem do tzw. poziomu gotowości podwładnego (model przywództwa sytuacyjnego Herseya i Blancharda)
 Określanie celów zespołowych i indywidualnych
 Typy szefa w kontekście etapów rozwoju pracownika
Jak motywować?
 Motywacja zewnętrzna
 Skuteczny przepis na demotywowanie podwładnych
 Typy pracowników i ich preferencje motywacyjne
 Angażowanie do pracy, wywieranie wpływu
 Efektywne nagradzanie i dyscyplinowaniu w przypadku błędów
Sposoby udzielania informacji zwrotnej (feedback)
Sposoby i schematy udzielania feedbacku – czyli dawania i brania informacji zwrotnej zarówno przez managera jak i pracownika, po to, aby osiągnąć wspólne korzyści
o Informacje zwrotne a krytyka
o Sposoby chwalenia i doceniania
o Metody krytykowania
o Komunikaty karzące, opiekuńcze, wspierające
o Komunikat „JA” jako technika zmniejszania oporu odbiorcy
Motywujący szef wobec trudnych sytuacji i decyzji
 Sposoby postępowania z pracownikami demotywującymi zespół
 Jak zakomunikować pracownikom decyzje trudne i niepopularne?
 Radzenie sobie z krytyką ze strony pracowników
 Potrzeba uznania i akceptacji
 Pochwała i krytyka
 Teoria kija i marchewki
 Motywowanie do zmian
 Czy można motywować w sytuacji kryzysowej i pod presją czasu?
 Najczęściej popełniane błędy w procesie motywowania
 Główne czynniki demotywujące
Rozwiązywanie konfliktów wewnątrz grupy
 Źródła i rodzaje konfliktów
 Sposoby radzenia sobie z sytuacja konfliktowa
 Test style reakcji na konflikt (H.L. Tosi, J.R. Rizzo, S.J. Carroll) – rywalizacja, unikanie, kompromis, łagodzenie, kooperacja

KLUCZOWE REZULTATY SZKOLENIA:

 Poznanie kluczowych źródeł sukcesu w zarządzaniu ludźmi
 Doskonalenie metod, technik i strategii oraz narzędzi skutecznego zarządzania zespołem
 Wzrost poziomu umiejętności zarządzania efektywnym i skutecznym zespołem
 Autodiagnoza kompetencji osobistych i zawodowych w pełnieniu roli zarządzającego zespołem
 Określeniu osobistych luk kompetencyjnych i planu ich systematycznego ich rozwoju
• Uczestnicy nauczą się stosować różne style zarządzania w zależności od pracowników i zadań
• Poznają techniki i reguły wpływu społecznego oraz będą wiedzieli, jak wzmocnić swój autorytet i własną asertywność
• Rozwiną umiejętność komunikowania się z podwładnymi, szczególnie w sytuacji komunikowania zmian i informacji krytycznych