stanowiska inżynieryjno – techniczne

Szkolenie okresowe BHP pracowników inżynieryjno – technicznych

   Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
b) organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
c) metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

   Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych, a szczególnie dla projektantów, konstruktorów, technologów i organizatorów produkcji.

   Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie jest organizowane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez Centrum Edukacji i Biznesu PROMINET. Podczas szkolenia stosowane są odpowiednie środki dydaktyczne. Uczestnicy szkolenia w formie samokształcenia kierowanego otrzymują materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia takie jak skrypty, zestawy przepisów prawnych i zestawy pytań kontrolnych.

   Czas trwania:
16 godzin dydaktycznych

   Co umożliwia szkolenie:
Szkolenie okresowe umożliwia uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
 
  Jak często powinno być przeprowadzane szkolenie:
Szkolenie okresowe BHP pracowników inżynieryjno – technicznych przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat.