stanowiska administracyjno -biurowe

   
Szkolenie okresowe BHP pracowników administracyjno-biurowych

   Cel szkolenia:
 Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

   Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie jest przeznaczone dla
-pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych,
– pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych,
– pracowników firm handlowych, usługowych i produkcyjnych,
-innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

   Sposób organizacji szkolenia
Szkolenie jest przeprowadzane w formie seminarium, kursu albo samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu.
Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego otrzymują odpowiednie materiały dydaktyczne umożliwiające przyswojenie wiadomości i umiejętności objętych programem szkolenia, takie jak : skrypty, przepisy, zestawy pytań kontrolnych.

   Czas trwania:
8 godzin dydaktycznych

   Co umożliwia szkolenie:
Szkolenie okresoweumożliwia otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

   Jak często powinno być przeprowadzane:
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.