pracodawcy i kierownicy

Szkolenie okresowe BHP pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

  
   Cel szkolenia:
 Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
b) kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
c) ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.
  
   Uczestnicy szkolenia:
 Szkolenie jest przeznaczone dla:
a) pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
b) innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).
  
   Sposób organizacji szkolenia:
 Szkolenie jest przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia stosowane są odpowiednie środki dydaktyczne: takie jak filmy, folie do wyświetlania informacji, tablice.
Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego otrzymują materiały dydaktyczne: (takie jak skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych) umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia.
 
   Czas trwania:
 16 godzin dydaktycznych

  Co umożliwia szkolenie:
 Szkolenie okresowe umożliwia uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i osób kierujących pracownikami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

  Jak często należy przeprowadzać szkolenie okresowe:
Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.