Kto podlega podmiotowemu zwolnieniu z VAT?

Wraz z początkiem 2014 r. w życie weszły nowe przepisy regulujące kwestie związane z podatkiem od towarów i usług. Nie zmienił się jednak limit zwolnienia podmiotowego VAT – wciąż wynosi 150 000 zł. Komu przysługuje prawo do skorzystania z niego?

 Zwolnienie podmiotowe – co to takiego?

Jest to zwolnienie przedsiębiorcy od obowiązku opłacania podatku VAT za sprzedawane przez siebie produkty lub usługi. Cytująca ustawę o VAT (art. 113 ust. 1): zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. W porównaniu do poprzedniej wersji ustawy nastąpiła niewielka zmiana – z podatku zwalnia się nie podatnika, ale dokonywaną przez niego sprzedaż.

 Komu nie przysługuje zwolnienie?

Jednak nie każdemu przedsiębiorcy, którego sprzedaż nie przekracza progu 150 tys. złotych, przysługuje prawo do skorzystania z podmiotowego zwolnienia z VAT. W znowelizowanej ustawie doprecyzowano katalog podatników, którym zwolnienie nie przysługuje. Czynnymi podatnikami VAT już od momentu pierwszej sprzedaży powinni zostać przedsiębiorcy:

 • dokonujący dostaw:
  • towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy (głównie wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali),
  • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
  • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
  • wyrobów tytoniowych,
  • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  • budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b ustawy,
  • terenów budowlanych,
  • nowych środków transportu;
 • świadczący usługi:
  • prawnicze,
  • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  • jubilerskie;
 • nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski.

 Utrata prawa do zwolnienia

Wraz z początkiem br. zmianie uległy zapisy dotyczące opodatkowania czynności, która spowodowała przekroczenie limitu 150 tys. zł. Zgodnie z nowymi przepisami, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, która spowodowała utratę prawa do zwolnienia. A zatem opodatkowaniu podlega cała wartość tej czynności, a nie jedynie nadwyżka powstała wskutek danej sprzedaży.

 Prawo rezygnacji ze zwolnienia

Decyzja dotycząca korzystania przez przedsiębiorcę z przysługującego mu zwolnienia zależy tylko i wyłącznie od niego – ma prawo w dowolnym momencie przekształcić się w czynnego podatnika VAT. W tym celu wystarczy dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego formularza VAT-R. Wniosek o w tej sprawie powinien zostać złożyć przed rozpoczęciem miesiąca, od którego przedsiębiorca zobowiązuje się opłacać podatek VAT od swojej sprzedaży.