Kurs Księgowości I st.

Kurs Księgowości I-go st.

Czas trwania i sposób organizacji kursu:

Kurs obejmuje 40 godzin lekcyjnych.

Zajęcia są realizowane od poniedziałku do środy w godzinach 17.00-20.00

Formy realizacji: wykłady,  ćwiczenia i zajęcia warsztatowe.

Wymagania wstępne dla uczestników:

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które chcą poznać od strony praktycznej zasady księgowości i  zdobyć nowe kwalifikacje. Kurs jest skierowany jest do osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach księgowości lub już ją rozpoczęły.

Cele i formy kształcenia:

Celem kursu jest zdobycie wiedzy z zakresu księgowości.

Kształcenie jest prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń na podstawie wielu przykładów praktycznych dostosowanych do obecnego stanu prawnego i realnych warunków prowadzenia rachunkowości w Polsce.

Cena:

Koszt kursu wynosi 640 zł brutto i obejmuje: uczestnictwo , materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowców, egzamin oraz wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.(DzU poz.1632)

Program warsztatów księgowych:

Zajęcia  prowadzone są metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, pracę indywidualną. Przedmiotem zajęć są księgowania realnych zdarzeń gospodarczych występujących w księgowości firm, uwzględniających specyfikę polskich firm, praktykę postępowania i bieżące zmiany w przepisach.

1.Pojęcie zakres i metody rachunkowości, podstawy formalnoprawne prowadzenia rachunkowości:

-przedmiot rachunkowości,

-metody poznawcze rachunkowości,

-funkcja informacyjna rachunkowości,

-zasady prawidłowej rachunkowości,

– Ustawa o rachunkowości  jako podstawowy akt prawny regulujący zasady rachunkowości.

2. Prezentacja majątku oraz źródeł finansowania w bilansie – ujęcie rzeczowe i finansowe – ćwiczenia
Wycena aktywów i pasywów:

-kategorie przyjęte dla potrzeb wyceny aktywów i pasywów

-definicja aktywów i pasywów

-zasady wyceny aktywów trwałych

-wycena aktywów obrotowych oraz zobowiązań

-wycena kapitałów własnych

3. Zasady prowadzenia ewidencji na kontach (działanie kont, ewidencja na kontach bilansowych i wynikowych, rachunek zysków i strat) – ćwiczenia

-Bilans, zasada równowagi bilansowej,

-operacje bilansowe i wynikowe,

-dokumentacja operacji gospodarczych,

-klasyfikacja kont,

-podział kont ze względu na treść ekonomiczną.

4. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych -ćwiczenia

-zawartość planu kont,

-księgi rachunkowe,

-dzienniki,

-konta księgi głównej,

-konta ksiąg pomocniczych,

-zestawienie obrotów i sald.

5.Dokumentacja i ewidencja materiałów oraz towarów, przykładowe zadania

-dokumentacja obrotu magazynowego,

-typowe zapisy na koncie Materiały i Towary,

-rozliczenie zakupu,

-ustalanie odchyleń od cen ewidencyjnych i ich rozliczanie

-wycena zapasów w cenach rzeczywistych

6.Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń – ćwiczenia

-naliczanie wynagrodzenia – dokumentacja ( lista płac).

-ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń.

-rozrachunki z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i ich ewidencja

7.Wybrane zagadnienia podatkowe  – PIT CIT VAT

8.Klasyfikacja, wycena i amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

-zasady amortyzacji, regulacje prawne

– dokumentacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

-umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

-środki trwałe w budowie

-zasady sporządzania tabeli amortyzacji

9.Pojęcie przychodów, opodatkowanie sprzedaży:

-ogólne pojęcie przychodów

-klasyfikacja sprzedaży

-opodatkowanie sprzedaży

10.Pojęcie i klasyfikacja kosztów, koszty uzyskania przychodów:

-klasyfikacja kosztów

-koszty wytworzenia

-pozostałe koszty operacyjne

-koszty finansowe

-koszty uzyskania przychodów – zasady kwalifikacji

11.Koszty według rodzaju. Koszty poza układem rodzajowym:

-koszty rodzajowe- kwalifikacja

-koszty według typów działalności

-rozliczenie kosztów

-ewidencja kosztów

Sposób sprawdzania efektów kształcenia:

Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym wiadomości i umiejętności z poszczególnych zajęć edukacyjnych przewidzianych w programie nauczania tego kursu.