Kurs sekretarsko – asystencki

Kurs sekretarsko – asystencki

CEL KURSU:

– zdobycie profesjonalnej wiedzy o organizacji pracy w biurze

– poznanie zasad obiegu i archiwizacji dokumentów

– przyswojenie zawodowych umiejętności interpersonalnych

– praktyczne poznanie komputeryzacji i automatyzacji pracy biurowej

CZAS TRWANIA i SPOSÓB REALIZACJI:

Kurs trwa 40 godzin lekcyjnych. Zajęcia są realizowane w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych 17.00-20.00 przez 10 dni.
Formy realizacji: wykłady, zajęcia ćwiczeniowe, zajęcia komputerowe.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające wykształcenie średnie.

CO UMOŻLIWIA KURS:

uzyskanie kwalifikacji sekretarsko – asystenckich poświadczonych zaświadczeniem o ukończeniu kursu na druku M.E.N.

Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych:

1. Budowanie wizerunku zawodowego sekretarki. Znaczenie sekretarki- asystentki w rozwoju nowoczesnej firmy. Składowe wizerunku

2. Drogi samorozwoju i doskonalenia potencjału zawodowego sekretarki. Profil kompetencji sekretarki – asystentki i sposoby jego realizacji.

3. Umiejętności interpersonalne – istota i znaczenie. Komunikacja , asertywność, inteligencja emocjonalna jako podstawowe  umiejętności w kontakcie  z klientem.

4. Sylwetka społeczno-emocjonalna sekretarki.

5. Zarządzanie czasem

-planowanie czasu własnego i innych – podstawowe techniki
-priorytetyzacja  zadań i celów
-procedura dobrze zrealizowanego celu

6. Etyka zawodowa sekretarek
-normy i zasady
-uprawnienia

7. Wybrane zagadnienia z prawa pracy – sprawy personalne w firmie
– rodzaje umów o pracę
– zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej – teczka akt osobowych

8. Organizacja pracy w biurze
– obieg dokumentacji
– redagowanie pism
– archiwizacja dokumentów

9. Obsługa urządzeń biurowych skaner, fax, ksero

10. Technika pracy biurowej
– zaawansowana praca z edytorem tekstu Word – tabele wielostronicowe, zakładanie hiperłączy do pism, korespondencja seryjna, adresowanie etykiet
– zaawansowana praca z  arkuszem kalkulacyjnym Excel – skalowanie, formatowanie danych, używanie autofiltra, adres względny i bezwzględny komórki
– Power Point w biurze wykonanie prezentacji firmy

11. Egzamin