Instruktaż Ogólny

instruktaż ogólny

   Cel szkolenia:

Celem instruktażu ogólnego zwanego też szkoleniem wstępnym ogólnym jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:
a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
b) przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
c) zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

   Uczestnicy szkolenia:

Instruktaż ogólny odbywa się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Uczestnikami instruktażu są:
– nowo zatrudnieni pracownicy,
– studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz
– uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

   Sposób organizacji szkolenia:
Instruktaż odbywa się przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia są stosowane odpowiednie pomoce dydaktyczne, takie jak: filmy, tablice, folie do wyświetlania informacji, środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
   Czas trwania:
3 godziny dydaktyczne
   Co umożliwia szkolenie
Instruktaż ogólny zapewnia uczestnikom zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Odbycie instruktażu ogólnego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika i rozpoczyna pracę.