Kurs Główny Księgowy

Kurs dla kandydatów na głównych księgowych

Czas trwania i sposób organizacji kursu:

Kurs obejmuje 72 godziny dydaktyczne.

Zajęcia są realizowane w systemie poniedziałek i środa w godz. 17.00-20.00 przez 4 miesiące lub w systemie weekendowym w soboty i niedziele w godz. 8.30 – 16.00. przez 3 miesiące.

Formy realizacji: wykłady,  ćwiczenia a przede wszystkim warsztaty polegające na omawianiu tematu w sposób praktyczny.

Wymagania wstępne dla uczestników:

Uczestnikami kursu są osoby posiadające kwalifikacje Samodzielnego Księgowego lub  osoby, które posiadające, co najmniej średnie wykształcenie ekonomiczne poparte praktyczną wiedzą z zakresu rachunkowości

Cele i formy kształcenia:

Celem kursu jest poszerzenie i zaktualizowanie  wiedzy i umiejętności z zakresu pełnej księgowości.

Zagadnienia rachunkowe objęte programem kursu omawiane są szczegółowo z uwzględnieniem przepisów prawa bilansowego i prawa podatkowego.

Cena:

Koszt kursu wynosi 1190 zł /brutto/

Obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowców wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.(DzU poz.1632)

Tematyka kursu:

I. ZAWÓD GŁÓWNY KSIĘGOWY

1. Odpowiedzialność głównego księgowego  z ustawy o rachunkowości, prawa pracy oraz ustawy karno- skarbowej.

2. Etyka zawodu.

II. ZAAWANSOWANA  RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.

1. Organizacja rachunkowości i dokumentowanie zasad (polityki) rachunkowości.

2. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a polskie przepisy rachunkowe.

Rzeczowe aktywa trwałe w ujęciu bilansowym i podatkowym.

 1. Metody amortyzacji środków trwałych.
 2. Zasady amortyzacji podatkowej.
 3. Ulepszenia środków trwałych.
 4. Wycena i ewidencja środków trwałych w budowie.

5.  Wartości niematerialne i prawne.

6.   Zasady i okresy amortyzacji bilansowej WNiP

7.   Podatkowa amortyzacja tych składników.

Rzeczowe aktywa obrotowe – zapasy.

 1. Metody wyceny zapasów.
 2. Dozwolone uproszczenia w wycenie i ewidencji zapasów.
 3. Zakupy materiałów i towarów w kraju oraz z zagranicy.
 4. Obrót towarowy, w tym sprzedaż komisowa.
 5. Obrót opakowaniami.

Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami.

 1. Ewidencja reklamacji.
 2. Należności dochodzone na drodze sądowej.
 3. Rozrachunki wyrażone w walucie obcej(w tym kompensata, barter).
 4. Obrót wierzytelnościami.
 5. Aktualizacja należności.
 6. Rozrachunki szczególnego rodzaju

Koszty oraz przychody podstawowej działalności operacyjnej.

 1. Warianty ewidencyjne kosztów.
 2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
 3. Wycena i ewidencja produktów.
 4. Koszt własny sprzedaży.
 5. Zmiana stanu produktów.
 6. Obroty wewnętrzne.
 7. Rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Procedura ustalania wyniku finansowego.

 1. Inwentaryzacja – terminy, metody oraz rozliczanie różnic.
 2. Tworzenie i rozwiązywanie rezerw.
 3. Wycena składników wyrażonych w walucie obcej.
 4. Ujęcie w księgach zdarzeń nadzwyczajnych.

Podatek dochodowy odroczony.

 1. Podatkowa wartość aktywów i pasywów.
 2. Naliczanie oraz rozliczenie aktywów z tytułu podatku dochodowego.
 3. Tworzenie i rozwiązywanie rezerw na podatek dochodowy.
 4. Prezentacja podatku dochodowego odroczonego w sprawozdaniu finansowym.

Sprawozdanie finansowe jednostki.

 1. Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy.
 2. Porównawczy oraz kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat.
 3. Rachunek przepływów pieniężnych – zasady sporządzania oraz zawartości poszczególnych pozycji przy metodzie bezpośredniej oraz pośredniej.
 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym.
 5. Informacja uzupełniająca do sprawozdania finansowego.
 6. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów rachunkowości.
 7. Sporządzanie sprawozdań finansowych w przykładach.
 8. Konsolidacja sprawozdań finansowych
 9. Analiza sprawozdania finansowego

III. RACHUNEK KOSZTÓW I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

1.Rachunek kosztów jako podstawa rachunkowości zarządczej,

2. Rachunek i kalkulacja kosztów firmy

IV. PRAWO PODATKOWE – WYBRANE ZAGADNIENIA

1.Podstawy prawa gospodarczego

2.Podatek od towarów i usług

3.Podatek dochodowy od osób prawnych

4.Inne podatki i opłaty obciążające koszty działalności

V. KONTROLA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA