Kurs Księga Przychodów i Rozchodów

Kurs prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów

CEL KURSU:

– zapoznanie z ogólnymi zasadami prowadzenia działalności gospodarczej oraz obowiązkami przedsiębiorcy

– poznanie podstaw prowadzenia księgowości w formie K.P. i R.

– poznanie zasad obiegu dokumentów

– praktyczne poznanie zasad rozliczeń z urzędami skarbowymi

CZAS TRWANIA i SPOSÓB REALIZACJI:

Kurs trwa 16 godzin lekcyjnych. Zajęcia są realizowane w systemie codziennym od poniedziałku do środy w godzinach wieczornych 17.00-20.00 przez 4 dni.
Formy realizacji: wykłady, zajęcia ćwiczeniowe.

Program kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych:

I. Rozpoczęcie działalności gospodarczej; obowiązki przedsiębiorcy i obowiązujące w tym zakresie przepisy.
1. Kto to jest przedsiębiorca, co to jest przedsiębiorstwo.
2. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
3. Obowiązki wobec ZUS
4. Obowiązki wobec organu podatkowego
5. Obowiązki wobec okręgowego inspektora pracy oraz państwowego inspektora sanitarnego
6. Wybór opodatkowania i forma rozliczania zaliczek

II. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów – ćwiczenia
1. Regulacje prawne, czyli jakie przepisy.
2. Zobowiązana podmiotów do prowadzenia KPiR
3. Zwolnienia obowiązku prowadzenia KPiR
4. Warunki jakie musi spełniać księga
5. Sankcje karne
6. Wpisy dokonywane w księdze
7. Dowody księgowe

III. Prowadzenie dodatkowych ewidencji
1. Ewidencja wyposażenia
2. Ewidencja środków trwałych
3. Ewidencja sprzedaży
4. Ewidencje związane z samochodem

IV. Rozliczenie przychodów i kosztów
1. Moment powstania przychodu
2. Kiedy nieodpłatne świadczenie jest przychodem
3. Metody księgowania kosztów.
4. Dzień poniesienia kosztu
5. Korekty kosztów i innych wydatków
6. Faktury korekty dotyczące lat ubiegłych
7. Zasady rozliczania kosztów działalności prowadzonej w mieszkaniu.

V.  Zamykanie księgi – czyli obowiązki na koniec roku.
1. Spis z natury
2. Ustalenie dochodu.

CENA :

Koszt kursu wynosi 490 zł brutto i obejmuje: uczestnictwo , materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowców oraz wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.(DzU poz.1632)