Kurs Księgowości II st. *samodzielny księgowy*

Kurs Księgowości II st. (samodzielny/a księgowy/a)

Czas trwania i sposób organizacji:

Kurs obejmuje 40 godziny dydaktyczne

Zajęcia są realizowane w systemie codziennym od poniedziałku do środy w godzinach wieczornych 17.00-20.00

Cena kursu wynosi 690 zł

Formy realizacji: wykłady,  ćwiczenia i opcjonalnie zajęcia komputerowe na systemie Symfonia FK

Wymagania wstępne dla uczestników:

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające wiedzę z zakresu księgowości, to znaczy : ukończyły Kurs Księgowości I-go stopnia lub mają doświadczenie w pracy w dziale księgowości lub w biurze rachunkowym.

Cel kształcenia:

Celem kursu jest nabycie umiejętności z zakresu pełnej księgowości i obsługi programu księgowego co stanowi kwalifikację  w obrębie zawodu – księgowy (samodzielny)  nr zawodu 331301.

Formy kształcenia:

Kształcenie obejmuje praktyczne przykłady z opisem teoretycznym oraz  nauką księgowania w systemie Symfonia F-K gdzie pod kontrolą prowadzącej – głównej księgowej dekretujecie i księgujecie Państwo operacje gospodarcze, a następnie sporządzacie deklaracje podatkowe oraz sprawozdania finansowe.

 

Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych:

1.Rozrachunki. Wycena należności i zobowiązań:

-wycena należności w walutach obcych

-należności wątpliwe – odpis aktualizujący należności

-inne rozrachunki i roszczenia

-rozliczenie niedoborów i szkód

-zasady rozliczania inwentaryzacji

2.Inwestycje długoterminowe:

-definicje

3.Współmierność czasowa kosztów i przychodów, rozliczenia międzyokresowe:

-rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne i czynne

-rozliczenia międzyokresowe przychodów

-zasady ewidencji

4.Tworzenie rezerw na zobowiązania:

-definicje i wycena

-rezerwa na odroczony podatek dochodowy

-rezerwy na zobowiązania przyszłe

5.Porównawczy i kalkulacyjny rachunek wyników:

-zasady ustalania wyniku finansowego

-zamknięcia roczne w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym.

6.Podstawowe metody kalkulacji produktów:

-kalkulacja podziałowa prosta

-wycena i ewidencja produktów pracy

7.Sporządzanie sprawozdań finansowych i ich elementy:

-zasady sporządzania sprawozdań finansowych

-elementy sprawozdań finansowych

-obowiązki sprawozdawcze

 

Zajęcia komputerowe

Prowadzenie księgowości przy użyciu systemu Symfonia FK:

Symfonia FK Premium

nauka programu Symfonia FK

1. Zakładanie firmy i ustawienia parametrów systemu

– Wybór planu kont, uzupełnianie kont specjalnych

– Wprowadzanie danych do kartoteki

– Tworzenie bilansu otwarcia i wprowadzenie rozrachunków

– zasady automatycznego księgowania i rozliczania kosztów

– modelowanie planu kont

-Wprowadzanie dokumentów do bufora

– Struktura okna dokumentów FVZ i RK

– Definiowanie dokumentów i przeglądanie ich w buforze

– Wprowadzanie dokumentów do wzorców i ksiąg

– Księgowanie dokumentów

– Wprowadzanie dokumentów stornujących

– Wprowadzanie i przeglądanie rozrachunków

2. Rejestry VAT

– Definiowanie, wprowadzanie i przeglądanie rejestrów VAT w dokumentach

– kartoteki jako analityka kont

3. Bilans otwarcia i obroty rozpoczęcia

– ewidencja rozrachunków, wprowadzanie ustawień

– obsługa poszczególnych formularzy przez system

4. Wprowadzanie operacji gospodarczych z zakresu obrotu gotówkowego RK, WB, obrotu materiałowego FVZ, PZ, sprzedaży FVS, WZ

5. Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych, inwestycji krótkoterminowych, inwestycji w środki trwałe

6. Wprowadzenie operacji gospodarczych z zakresu miesięcznego rozliczania kosztów i rozliczania podatku VAT

7. Wprowadzanie operacji gospodarczych związanych z majątkiem trwałym

8. Deklaracje podatkowe

– Uzgadnianie kont rozrachunkowych

– Układ podatkowy kosztów i przychodów

 

Sposób sprawdzania efektów kształcenia:

Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym wiadomości i umiejętności z poszczególnych zajęć edukacyjnych przewidzianych w programie nauczania tego kursu.