Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP to nieodłączny element funkcjonowania firmy, bowiem pracodawca nie może bowiem dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone są jako:

  • szkolenie wstępne
  • szkolenie okresowe

Kto podlega szkoleniu okresowemu?

1)      osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

2)      pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,

3)      pracownicy inżynieryjno-techniczni,

4)      pracownicy służby bhp i inne osoby wykonujące zadania tej służby,

5)   pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt. 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie BHP  może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub –  na ich zlecenie – przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty – jak np.  przez Centrum Edukacji i Biznesu

Pierwsze szkolenie okresowe BHP osób będących pracodawcami i innych osób kierujących pracownikami przeprowadza się do 6 miesięcy, a pozostałych – do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.

Szkolenie osób wymienionych w pkt. 1 oraz 3-5 powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat.