stanowiska robotnicze

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych  

   Cel szkolenia:

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
b) zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
c) postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

   Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób nowozatrudnionych na stanowiskach robotniczych, a także dla pracowników którym upływa termin 3 lat od poprzedniego szkolenia okresowego BHP.

   Sposób organizacji szkolenia:

Szkolenie jest przeprowadzane w formie instruktażu – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora. Zawiera także wykład / pogadankę z ew. filmem instruktażowym, omówienie okoliczności i przyczyn charakterystycznych (dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia) wypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych.

   Czas trwania:

8 godzin

   Co umożliwia szkolenie:

 
Szkolenie umożliwia uzyskanie zaświadczenia wymaganego przepisami Prawa Pracy. Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy, którzy zaliczą test pozytywnie otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.