Jak wspierać dzieci ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi i emocjonalnymi?

Posted on 25 czerwca 2020Categories wsparcie psychologiczne   Leave a comment on Jak wspierać dzieci ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi i emocjonalnymi?

Gdy zapytamy rodziców o to jak wspierają swoje dzieci w nauce, najczęstszą odpowiedzią będzie informacja o sposobach motywowania dzieci do nauki, o systemach nagród, o monitorowaniu wyników w nauce. Po każdej wywiadówce pojawia się zwiększenie presji na wyniki dziecka. Czasami porównuje się oceny na tle ocen rówieśników. Porównywanie skutkuje zwiększeniem zaangażowania rodziców w codzienną naukę dzieci. Rodzice przyznają często, że wyręczają swoje dzieci w wykonywaniu zadań domowych, żeby odciążyć dziecko i żeby zobaczyć lepsze oceny. Presja na wynik oraz rywalizacja – jak w sporcie – powoduje, że rodzic przyjmuje postawę coacha – trenera.

Tak więc dzieci są dopingowane do zwiększania wysiłku i pokonywania trudności. Okazuje się, że nastawienie na wynik często przesłania rodzicom obraz codziennego funkcjonowania dziecka w procesie edukacji. Trudności w nauce traktowane są jako przeszkoda, którą dziecko ma pokonywać zwiększonym wysiłkiem i większym nakładem czasu. Milcząco przyjęliśmy założenie, że zdolność pojmowania jest jednakowa albo zbliżona w danej grupie rówieśniczej. Jednak badania psychologii neurofizjologicznej prowadzone już od lat siedemdziesiątych XX wieku wykazały, że wiele problemów z pisaniem, czytaniem, liczeniem, utrzymaniem koncentracji, ma swoje korzenie w niedojrzałym rozwoju sprawności ruchowej. W badaniach przeprowadzonych w krajach Europy Zachodniej, a nawet w krajach tak odległych jak RPA i Meksyk zostało wykazane, że niemały odsetek dzieci wykazuje niedojrzałą sprawność ruchową spowodowaną niewygaśnięciem odruchów wieku niemowlęcego. Niepozbycie się tych pierwotnych odruchów powoduje rozmaite trudności mające wpływ na naukę. Głównie problemy z koncentracją i utrzymaniem uwagi.

Wykazano, że istnieje bezpośredni związek między niedojrzałością układu ruchowego a osiągnięciami w szkole.

Przykład : Dziecko siedzące w ławce szkolnej pochyla głowę nad zeszytem i odruchowo , bezwiednie prostuje nogi i zsuwa się z krzesła pod ławkę. Taki widok może być spowodowany tym, że dziecko ma pozostały z wieku niemowlęcego odruch TOB – zgięciowy. Ruch głowy do przodu powoduje niekontrolowany ruch mięśni tułowia. Powoduje to m.in. trudność w czytaniu, ponieważ ruchy tułowia utrudniają wodzenie wzrokiem za tekstem. Dziecko mające niewygasły jeszcze odruch TOB męczy się przy czytaniu, jego wzrok przeskakuje między linijkami tekstu, czytanie powoduje zwiększony wysiłek i szybko traci koncentrację.

Jak pomóc takiemu dziecku w nauce? Przede wszystkim trzeba podjąć kroki w celu pozbycia się przetrwałego odruchu. Warto udać się do terapeuty, który zdiagnozuje dokładnie ewentualną niedojrzałość psychomotoryczną dziecka, a następnie zaproponuje terapię, która polega zazwyczaj na codziennym wykonywaniu przez dziecko prostych ćwiczeń kinestetycznych. Obecnie są istnieją zestawy takich ćwiczeń przygotowane przez Instytut Psychologi Neurofizjologicznej INPP.

Oznaki niedojrzałości ruchowej u dzieci diagnozuje się poprzez obserwację koordynacji ruchów dziecka podczas utrzymywania równowagi, podczas łapania piłki, ruchu gałek ocznych podczas czytania i pisania, sposobu trzymania pisaka, ułożenia kartki papieru do rysowania i innych zajęć.

Wykryte niedojrzałości ruchowe mogą powodować wiele problemów z nauką i zachowaniem: trudności usiedzenia w miejscu , nadruchliwość, niestabilna postawa siedząca, nieprawidłowe chwytanie pisaka, słaba koordynacja ręka-oko, problemy z czytaniem, unikanie sportu, impulsywność, trudności w koncentracji i inne.

Przetrwałe odruchy niemowlęce są dość częste u dzieci, jednak obecne metody diagnostyczne i terapeutyczne skutecznie usuwają te problemy i po pozbyciu się pierwotnych odruchów dziecko może łatwiej uczyć się i odnosić sukcesy.

Wystawianie faktur zbiorczych

Posted on 18 marca 201318 marca 2013Categories księgowość, VAT   Leave a comment on Wystawianie faktur zbiorczych

Obecnie istniej możliwość dokumentowania sprzedaży na 2 różne sposoby:

Pierwszy sposób to tradycyjne wystawianie faktury dla każdej pojedynczej transakcji sprzedaży usług lub towarów. W aktualnym stanie przepisów o VAT w 2013r w dalszym ciągu istnieje obowiązek wystawiania takich faktur w terminie do 7 dni od wykonania usługi lub dostawy towarów.

Drugi sposób to wystawianie miesięcznych faktur zbiorczych. Zgodnie z nowymi przepisami o VAT możemy wystawić jedną fakturę zbiorczą obejmującą wszystkie zrealizowane dostawy lub wykonane usługi na rzecz tego samego podmiotu w danym miesiącu. Faktura zbiorcza powinna być wystawiona do końca danego miesiąca.

W 2013 roku na fakturze zamiast daty sprzedaży należy podawać datę wykonania usługi lub datę dostawy. W fakturze pojedynczej daty te się pokrywają, natomiast na fakturze zbiorczej podajemy datę wykonania ostatniej usługi lub datę ostatniej dostawy towaru w danym miesiącu. Obecnie organizowane szkolenia z księgowości są prowadzone z uwzględnieniem nowych przepisów o VAT.

Bezpłatne kursy dla niepełnosprawnych

Posted on 3 czerwca 201111 września 2015Categories PRAWO PRACYTags , ,

Bezpłatne kursy zawodowe dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy

W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych prowadzone są kursy i szkolenia mające na celu uzupełnienie luk edukacyjnych i otworzenie nowych szans na znalezienie pracy.

Szkolenia kierowane są do osób chcących uzyskać lub podwyższyć kwalifikacje zawodowe.

Prawo do bezpłatnych szkoleń przysługuje w szczególności osobom, które:

-utraciły zdolność do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie

-muszą się przekwalifikować w związku z brakiem propozycji zatrudnienia odpowiedniego do posiadanych kwalifikacji

-nie mają kwalifikacji wymaganych przez potencjalnych pracodawców.

Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w kursach jest w całości finansowane z funduszu PFRON.

Prawo do  skorzystania z bezpłatnych kursów mają osoby:

1. Posiadające status osoby niepełnosprawnej

2. Poszukujące pracy

3. Zarejestrowane w Urzędzie Pracy

4. Mieszkające we Wrocławiu

a także osoby będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Zakres tematyczny

Jak dotąd wśród organizowanych przez nas szkoleń największym zainteresowaniem ze strony osób niepełnosprawnych cieszą się:

– podstawowe i środniozaawansowane kursy komputerowe z zakresu wykorzystania programów biurowych takich jak : Word, Excel, Access i Power Point

– kursy nadające kwalifikacje zawodowe i przygotowujące do pracy w kadrach i płacach , księgowości, dziale personalnym, dziale handlowym

– szkolenia obsługi specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach takich jak  : Płatnik ZUS,  Symfonia F-K , System Optima.

Kursy odbywają się we Wrocławiu w godzinach popołudniowych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 71 341 02 38

Samodzielny Księgowy

Posted on 20 kwietnia 201120 kwietnia 2011Categories księgowość, Wrocław Szkolenia   Leave a comment on Samodzielny Księgowy

Samodzielny Księgowy

Samodzielny Księgowy odpowiedzialny jest za kompleksową kontrolę jednego lub większej liczby obszarów księgowości, wśród których znajdują się m.in. księgowanie zakupów i sprzedaży, transakcje wewnątrzwspólnotowe , import i eksport, środki trwałe, należności i zobowiązania, podatki, zestawienia. Zakres i rodzaj odpowiedzialności samodzielnego księgowego zależy od wielkości i specyfiki branży, w której działa firma.

Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się szkolenia z księgowości obejmujące przekrojowo zagadnienia, z którymi stykają się księgowi w realnej pracy w działach rachunkowych współczesnych polskich przedsiębiorstw.   Jest to wynikiem rosnącego popytu na rynku pracy na wykwalifikowanych i wszechstronnie wykształconych księgowych potrafiących przejąć odpowiedzialność za rachunkowość całości lub wyodrębnionej części operacji biznesowych firmy. Popularną formą kształcenia jest trzystopniowy kurs księgowości adresowany do osób, które chcą  nabyć praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie pracy na stanowiskach samodzielnych w księgowości lub  pracujące na stanowiskach samodzielnych księgowych pragnące doskonalić swoje kompetencje w zakresie prowadzenia samodzielnej księgowości

Na szkoleniu „Samodzielny księgowy”:
– poznasz zasady  rachunkowości wg obowiązujących przepisów
– nauczysz się prowadzić ewidencję aktywów firmy i poznasz źródła ich finansowania
– nauczysz się ustalać wynik finansowy, analizować bilans i przygotować sprawozdania finansowe
– dowiesz się, jak poprawnie rozliczać podatki firmy, przeprowadzać analizę majątku, a także rachunek zysków i strat,

– jak prowadzić księgi handlowe w programie Symfonia oraz Optima.

Dla osób zarejestrowanych w Urzędach Pracy prowadzone są także przez firmę Prominet bezpłatne kursy księgowości komputerowej finansowane ze środków Urzędu Pracy.

Szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli i pracowników szkół

Posted on 13 stycznia 201115 kwietnia 2016Categories BHP, Dokumentacja pracownicza, Wrocław SzkoleniaTags ,

We Wrocławiu cyklicznie odbywają się szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych, w tym nauczycieli, pedagogów szkolnych i wychowawców młodzieży. Uczestnikami są m. in.  pracownicy placówek oświatowych w szczególności szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. Program tych szkoleń BHP jest dostosowany do specyfiki szkół.

Prominet Wrocław tradycyjnie stara się zaoferować korzystne ceny szkoleń dla naszych klientów. Wprowadzone od początku roku 2011  podwyżka  stawki podatku VAT na szkolenia ze stawki zwolnionej na 23%  nie dotyczy obowiązkowych szkoleń BHP.  Cena szkolenia jednego pracownika wynosi 45 zł.

Przypominamy dyrektorom szkół i przedszkoli oraz pracownikom działów kadr, iż szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

W razie pytań prosimy o kontakt.