Jak często należy przeprowadzać szkolenia BHP?

Posted on 4 czerwca 201424 marca 2015Categories BHPTags ,

Każdy pracodawca ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo swoich pracowników. Dlatego właśnie szkolenia BHP w zakładzie pracy powinny być regularnie powtarzane

 

Celem okresowych szkoleń BHP jest przypomnienie oraz ugruntowanie wiedzy dotyczącej zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zapoznanie uczestników z najnowszymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tej kwestii. Ich częstotliwość jest uzależniona od rodzaju i warunków pracy, określa ją rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

  • Raz na 6 lat – pracownicy administracyjno-biurowi
  • Raz na 5 lat – kadra zarządzająca, pracownicy inżynieryjno-techniczni, osoby odpowiedzialne za przestrzeganie zasad BHP w zakładzie pracy oraz narażone na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe
  • raz na 3 lata – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
  • raz na rok – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych wiążących się ze szczególnymi zagrożeniami, czyli wykonujący roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części, prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, przy użyciu materiałów niebezpiecznych oraz wykonywane na wysokości.

Jak rozliczać koszty szkolenia pracowników?

Posted on 21 lutego 201424 marca 2015Categories księgowość, kształcenie dorosłychTags , , ,

Aby pracownik przynosił zyski firmie, w której pracuje, powinien na bieżąco podnosić swoje umiejętności i kompetencje. Niewątpliwie bardzo istotne jest doświadczenie, które nabywa z biegiem lat, jednak w wielu zawodach niezbędne są również specjalistyczne kursy i szkolenia. W jaki sposób rozliczać wydatki związane z dokształcaniem naszych pracowników?

 

Koszt szkolenia kosztem podatkowym

Aby móc uznać dany wydatek jako koszt uzyskania przychodów, musi on zostać poniesiony w celu uzyskania przychodu lub utrzymania bądź też zabezpieczenia jego źródła. Równocześnie, nie może znajdować się na liście wydatków nie stanowiących kosztów, wskazanych w art. 23 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawców do wspierania swoich pracowników w kwestii podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jednak pojęcie to, zgodnie z art. 1031 § 1 K.p., ma szeroki zakres – oznacza zdobywanie albo uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności przez pracownika. Proces ten ma się odbywać z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

W art. 103(3) Kodeksu Pracy wskazano również, iż pracodawca ma prawo przyznać pracownikowi, który podnosi swoje kwalifikacje, dodatkowe świadczenia – a zwłaszcza pokryć opłaty za kształcenie, podręczniki, przejazd i zakwaterowanie. Jednak przy zaliczaniu wydatków na podnoszenie kwalifikacji pracowników do kosztów podatkowych należy wykazać, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy przedmiotem szkolenia a obowiązkami służbowymi pracownika wynikającymi z umowy o pracę, a także z rodzaju i charakteru prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności. Jeżeli można wykazać taki związek, to nie ma powodu, aby nie uznać, że wydatki na ten cel są dla firmy kosztami podatkowymi.

Szkolenie jako przychód pracownika

Skoro wydatki na szkolenia pracowników mogą zostać zaliczone do kosztów przedsiębiorcy, w jakimś miejscu powinien również pojawić się przychód. Jeśli pracodawca opłaci podwładnemu kurs lub szkolenie podnoszące jego kwalifikacje zawodowe – po stronie pracownika powstanie przychód.

W zdecydowanej większości przypadków ten przychód nie będzie podlegał opodatkowaniu. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 90 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolniona z obowiązku podatkowego jest bowiem wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Bezpłatne kursy dla niepełnosprawnych

Posted on 3 czerwca 201111 września 2015Categories PRAWO PRACYTags , ,

Bezpłatne kursy zawodowe dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy

W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych prowadzone są kursy i szkolenia mające na celu uzupełnienie luk edukacyjnych i otworzenie nowych szans na znalezienie pracy.

Szkolenia kierowane są do osób chcących uzyskać lub podwyższyć kwalifikacje zawodowe.

Prawo do bezpłatnych szkoleń przysługuje w szczególności osobom, które:

-utraciły zdolność do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie

-muszą się przekwalifikować w związku z brakiem propozycji zatrudnienia odpowiedniego do posiadanych kwalifikacji

-nie mają kwalifikacji wymaganych przez potencjalnych pracodawców.

Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w kursach jest w całości finansowane z funduszu PFRON.

Prawo do  skorzystania z bezpłatnych kursów mają osoby:

1. Posiadające status osoby niepełnosprawnej

2. Poszukujące pracy

3. Zarejestrowane w Urzędzie Pracy

4. Mieszkające we Wrocławiu

a także osoby będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Zakres tematyczny

Jak dotąd wśród organizowanych przez nas szkoleń największym zainteresowaniem ze strony osób niepełnosprawnych cieszą się:

– podstawowe i środniozaawansowane kursy komputerowe z zakresu wykorzystania programów biurowych takich jak : Word, Excel, Access i Power Point

– kursy nadające kwalifikacje zawodowe i przygotowujące do pracy w kadrach i płacach , księgowości, dziale personalnym, dziale handlowym

– szkolenia obsługi specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach takich jak  : Płatnik ZUS,  Symfonia F-K , System Optima.

Kursy odbywają się we Wrocławiu w godzinach popołudniowych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 71 341 02 38

Bezpłatne kursy komputerowe dla osób bezrobotnych we Wrocławiu

Posted on 19 stycznia 201124 marca 2015Categories kształcenie dorosłych, Wrocław SzkoleniaTags , ,

Kursy komputerowe dla osób bezrobotnych we Wrocławiu

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy mogą się starać o bezpłatne kursy komputerowe finansowane ze środków Urzędów Pracy, takie jak:

  • – kurs podstawowy obsługi komputera
  • – kurs oprogramowania biurowego Word i Excel
  • – kurs średnio zaawansowany Excel, Access i Power Point.
  • – kurs projektanta stron www

W tym celu należy się udać do Urzędu Pracy i w dziale szkoleń lub aktywizacji bezrobotnych  zgłosić chęć uczestnictwa w kursie. Należy wybrać rodzaj i poziom kursu oraz zapoznać się z jego zakresem tematycznym i proponowanymi terminami.

Po akceptacji z Urzędu Pracy uczestnik otrzymuje bezpłatne skierowanie na kurs w odpowiedniej grupie szkoleniowej. Grupy szkoleniowe składają się z osób w różnym wieku, mających podobny poziom umiejętności obsługi komputera, zarówno pracujących jak i bezrobotnych. Kursy komputerowe prowadzone są z wykorzystaniem technik multimedialnych i składają się głównie z ćwiczeń praktycznych przy komputerze. Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców. Każdy uczestnik kursu ma do dyspozycji oddzielne stanowisko komputerowe. Wykładowcy mają przygotowanie pedagogiczne i doświadczenie w kształceniu dorosłych. Kursy prowadzone są w spokojnej i miłej atmosferze. Jednocześnie już od wielu lat osiągane są bardzo dobre wyniki kształcenia. W ostatnich latach osoby bezrobotne skorzystały z bezpłatnych szkoleń finansowanych między innymi przez Powiatowe Urzędy Pracy w Środzie Śl. , Trzebnicy , Wołowie, Strzelinie, Świdnicy, Oleśnicy, Oławie,  Brzegu Dolnym i we Wrocławiu.