Umowa zlecenie a umowa o dzieło

Posted on 31 maja 201424 marca 2015Categories PRAWO PRACY, prawo pracyTags , , ,

Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracownika na etat – podpisuje z nim umowę o pracę. Nie jest to jednak jedyny rodzaj porozumienia, które może zostać zawarte pomiędzy nimi – są również umowy cywilnoprawne, czyli zlecenia i o dzieło. Jakie są między nimi różnice?

Przedmiot i strony umowy

Podstawową cechą odróżniającą te dwie umowy jest ich przedmiot. W przypadku umowy zlecenia jest nim dokonanie przez zleceniobiorcę określonej czynności na rzecz zleceniodawcy. Przedmiotem umowy o dzieło jest natomiast wykonanie przez przyjmującego zamówienie (wykonawcę dzieła) oznaczonego dzieła na rzecz osoby zlecającej wykonanie dzieła). Dzieło powinno mieć charakter materialny bądź niematerialny, przyszły (nie istnieje w momencie zawarcia umowy), samoistny (będzie istniało niezależnie od wykonawcy) i obiektywnie pewny co do osiągnięcia.

Ubezpieczenie społeczne

Zleceniobiorcy co do zasady objęci są obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, natomiast osoby wykonujące dzieło – nie.

Czas trwania umowy

Umowa zlecenie może być terminowa lub bezterminowa. Obie strony mają prawo do wypowiedzenia umowy, powinno ono jednak nastąpić z naprawdę ważnych powodów.

Umowa o dzieło nie jest natomiast zawierana na określony czas – ustalany jest jedynie termin, do którego dzieło powinno zostać ukończone. Istnieje możliwość odstąpienia od umowy w szczególnych, określonych przez prawo przypadkach, gdy dzieło nie zostało jeszcze w pełni wykonane.

Odpłatność

Umowa o dzieło jest zawsze umową odpłatną, wykonawcy w każdym przypadku należy się wynagrodzenie. Natomiast umowa zlecenie może być zarówno odpłatna, jak i nieodpłatna. Zależy to jedynie od woli stron.

Osobiste wykonanie

Wykonawca dzieła nie ma obowiązku samodzielnej pracy, może ono zostać wykonane przez inną osobę, w zastępstwie.

Natomiast w przypadku zlecenia – co do zasady musi ono zostać zrealizowane osobiście przez zleceniobiorcę. Strony mogą jednak zapisać w umowie, że wykonanie zlecenia może zostać powierzone osobom trzecim.

Odpowiedzialność

Różnice pomiędzy dwoma omawianymi rodzajami umów kryją się również w przedmiocie odpowiedzialności wykonawcy. W przypadku zlecenia istotne jest jego właściwe, zgodne z warunkami umowy, wykonanie, a nie rezultat dokonanych czynności. Natomiast osoba wykonująca dzieło ponosi odpowiedzialność za efekt końcowy (rezultat/dzieło) – jego brak lub niepełność skutkuje pozbawienie wynagrodzenia lub jego części.

Zatrudnianie studenta na umowę zlecenia

Posted on 25 listopada 2013Categories PRAWO PRACY, prawo pracy, ZUSTags , , , ,   Leave a comment on Zatrudnianie studenta na umowę zlecenia

Studenci to dla wielu firm idealni kandydaci na stanowiska nie wymagające doświadczenia. Po pierwsze – ze względu na stosunkowo niewielkie kwalifikacje, może otrzymywać niższe wynagrodzenie. Po drugie natomiast – jego pensja zazwyczaj nie jest obarczona składkami na ubezpieczenie społeczne, dzięki czemu zmniejszają się koszty ponoszone przez pracodawcę

Czym jest umowa zlecenie?

Jak wszystkie umowy cywilnoprawne, umowa zlecenia regulowana jest przez Kodeks Cywilny. Polega ona na zobowiązaniu się zleceniobiorcy do wykonania określonej czynności prawnej na rzecz zleceniodawcy. W zamian za zrealizowanie zlecenia powinno zostać wypłacone wynagrodzenie, chyba że wykonawca zobowiązał się do darmowej pracy.

Opodatkowanie umowy zlecenia

Jeżeli kwota należności ustalona w umowie zlecenia nie przekracza 200 zł, naliczany jest od niej zryczałtowany podatek (18% przychodu). W tym przypadku przychodu nie pomniejsza się o koszty jego uzyskania.

Jeżeli natomiast ustalone wynagrodzenie przekracza 200 zł, płatnik pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. W tym przypadku przychód przed obliczaniem wspomnianej zaliczki pomniejszany jest o koszty jego uzyskania (zgodnie z art. 22 ust. 9 ustawy o PIT – zazwyczaj o 20% przychodu pomniejszonego o składki ZUS) oraz o potrącone w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne (jeśli występują). Od ustalonego w ten sposób dochodu płatnik pobiera zaliczkę liczoną według stawki 18% lub 32% (tylko na wniosek zleceniobiorcy)

Student zwolniony ze składek na ubezpieczenie społeczne

Od umów zlecenia zawieranych z uczniami oraz studentami, którzy nie ukończyli 26. roku życia, nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Składki mogą być płacone dobrowolnie, jednak mało który pracodawca zgodzi się na takie rozwiązanie – są one bowiem wnoszone solidarnie, zarówno przez zleceniobiorcę, jak i zleceniodawcę.