Jak często należy przeprowadzać szkolenia BHP?

Posted on 4 czerwca 201424 marca 2015Categories BHPTags ,

Każdy pracodawca ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo swoich pracowników. Dlatego właśnie szkolenia BHP w zakładzie pracy powinny być regularnie powtarzane

 

Celem okresowych szkoleń BHP jest przypomnienie oraz ugruntowanie wiedzy dotyczącej zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zapoznanie uczestników z najnowszymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tej kwestii. Ich częstotliwość jest uzależniona od rodzaju i warunków pracy, określa ją rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

  • Raz na 6 lat – pracownicy administracyjno-biurowi
  • Raz na 5 lat – kadra zarządzająca, pracownicy inżynieryjno-techniczni, osoby odpowiedzialne za przestrzeganie zasad BHP w zakładzie pracy oraz narażone na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe
  • raz na 3 lata – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
  • raz na rok – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych wiążących się ze szczególnymi zagrożeniami, czyli wykonujący roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części, prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, przy użyciu materiałów niebezpiecznych oraz wykonywane na wysokości.

Szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli i pracowników szkół

Posted on 13 stycznia 201115 kwietnia 2016Categories BHP, Dokumentacja pracownicza, Wrocław SzkoleniaTags ,

We Wrocławiu cyklicznie odbywają się szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych, w tym nauczycieli, pedagogów szkolnych i wychowawców młodzieży. Uczestnikami są m. in.  pracownicy placówek oświatowych w szczególności szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. Program tych szkoleń BHP jest dostosowany do specyfiki szkół.

Prominet Wrocław tradycyjnie stara się zaoferować korzystne ceny szkoleń dla naszych klientów. Wprowadzone od początku roku 2011  podwyżka  stawki podatku VAT na szkolenia ze stawki zwolnionej na 23%  nie dotyczy obowiązkowych szkoleń BHP.  Cena szkolenia jednego pracownika wynosi 45 zł.

Przypominamy dyrektorom szkół i przedszkoli oraz pracownikom działów kadr, iż szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

W razie pytań prosimy o kontakt.

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Posted on 1 października 20092 października 2009Categories BHPTags ,   Leave a comment on Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Warunki pracy

Na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.  Obowiązek ten został określony w art.15 Kodeksu Pracy jako podstawowa zasada prawa pracy.
Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi pracodawca na podstawie Art. 207  § 1 Kodeksu Pracy.  
Obowiązek ten powinien być realizowany poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. To, czy dany pracodawca, w określonych warunkach, wykorzystał w sposób odpowiedni osiągnięcia nauki, podlega indywidualnej ocenie właściwych organów nadzoru, np. Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub sądu w toku postępowania sądowego.

Reakcja w nagłych wypadkach

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy również (art. 2091) zapewnienie środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, w tym – wyznaczenie pracowników do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz zapewnienie łączności ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej. Działania te powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej powinna zawierać imię i nazwisko tych osób, miejsce wykonywania pracy oraz numer telefonu lub innego środka komunikacji elektronicznej, pod którym można się skontaktować z tą osobą. 

Szkolenie pracowników

Obowiązek szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Za działalność szkoleniową w tym zakresie odpowiedzialni są PracodawcyObowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy i wykonywanej pracy.